Senaste uppdateringen: 2021-10-06 09:58:48

Utskriven 2021-10-18. Besök fBanken.se för den senaste revideringen av detta formulär

Vuxen-ADHD Självrapportskala (ASRS-v.1.1) – Symtom-checklista ASRS

Kategorier

Diagnostik

Beskrivning

WHO Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS) Version 1.1 är ett instrument som består av de arton kriterierna enligt DSM-IVTR. Sex av de arton frågorna har visat sig vara de som är mest prediktiva av ADHD-symtom. Dessa sex frågor utgör grunden för ASRS Screener v1.1 och utgör även del A av Symtom-checklistan. Del B av Symtom-checklistan innehåller de återstående tolv frågorna.

Antal items

18 frågor, 9 som berör ouppmärksamhet och 9 som berör hyperaktivitet/impulsivitet.

Svarsalternativ

5 svarsalternativ per fråga: Aldrig – Sällan – Ibland – Ofta – Mycket ofta.

Delskalor

Två delskalor: Ouppmärksamhet respektive hyperaktivitet/impulsivitet.

Scoring (poängsättning)

De 5 svarsalternativen ger 0-4 poäng (0 för Aldrig, 4 för Mycket ofta). Den totala poängen för delskalan ouppmärksamhet utgörs av fråga 1-4 samt 7-11, för hyperaktivitet/impulsivitet beräknas totalpoängen utifrån frågorna 5-6 samt 12-18.

Diagnos

ADHD (uppmärksamhetsstörning med eller utan hyperaktivitet).

SYMTOM

 1. Be patienten fylla i både del A och B av Symtom-checklistan genom att markera med ett kryss i den ruta som bäst motsvarar förekomsten av varje symtom.

 2. Lägg ihop värdena för del A. Om fyra eller fler kryss är markerade i de mörkt skuggade rutorna inom del A uppvisar patienten symtom som i hög grad överensstämmer med ADHD hos vuxna och motiverar vidare utredning.

 3. Symtomfrekvensen som markerats i del B ger ytterligare tecken och kan fungera som en vägvisning vad det gäller patientens symtom. Notera särskilt de kryss som hamnar inom det skuggade området. De frekvensbaserade svarsalternativen uppvisar större känslighet för vissa frågor. Inget totalvärde eller diagnostisk sannolikhet används för dessa tolv frågor. Det har visat sig att de sex frågorna under del A är de som är mest prediktiva för störningen och fungerar bäst som screening instrument.

FUNKTIONSNEDSÄTTNING:

 1. Gå igenom hela Symtom-checklistan med dina patienter och gör en bedömning av graden av funktionsnedsättning förknippad med symtomen.

 2. Beakta arbeta/skola, den sociala omgivningen och familjeförhållanden.

 3. Frekvensen av symtom står ofta i relation till symtomens allvar. Därför kan checklistan vara vägledande i bedömningen av funktionsnedsättningar. Om dina patienter har frekventa symtom kan det var idé att be dem förklara hur dessa problem har påverkat deras förmåga att sköta arbetet, hemmet eller komma överens med andra människor, såsom make/maka/sambo.

SJUKDOMSHISTORIA:

 1. Gör en bedömning av förekomsten av dessa symtom eller liknande symtom i barndomen. Vuxna med ADHD har inte nödvändigtvis fått diagnosen som barn. För att göra en bedömning av patientens historia, sök efter tecken på tidiga och ihållande problem med uppmärksamhet eller självkontroll. Vissa betydande symtom bör ha funnits i barndomen, men en fullständig sjukdomsbild är inte nödvändig.
Tidsintervall

De senaste 6 månaderna.

Administrationstid

Formuläret tar ca 5-10 minuter att fylla i.

Instruktion

Besvara frågorna nedan genom att skatta dig själv med hjälp av skalan till höger. För varje fråga, sätt ett kryss i den ruta som bäst beskriver hur du har känt och betett dig de senaste 6 månaderna. Lämna gärna den ifyllda checklistan till din läkare vid dagens besök så att ni tillsammans kan gå igenom resultatet.

Respondentålder

Formuläret är avsett för vuxna.

Test-retest reliabilitet

Spearman's ρ = 0.78

Cronbachs alfa

0.88-0.89

Svenska normer

Mer än 17 poäng på någon av delskalorna tyder på att det är sannolikt att patienten uppfyller diagnoskriterierna för ADHD, vid mer än 24 poäng är det mycket sannolikt.

Lundin, A., Kosidou, K., & Dalman, C. (2019). Testing the Discriminant and Convergent Validity of the World Health Organization Six-Item Adult ADHD Self-Report Scale Screener Using the Stockholm Public Health Cohort. Journal of Attention Disorders, 23(10), 1170–1177.

Abstract originalartikel

Background. A self-report screening scale of adult attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD), the World Health Organization (WHO) Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS) was developed in conjunction with revision of the WHO Composite International Diagnostic Interview (CIDI). The current report presents data on concordance of the ASRS and of a short-form ASRS screener with blind clinical diagnoses in a community sample. Method. The ASRS includes 18 questions about frequency of recent DSM-IV Criterion A symp-toms of adult ADHD. The ASRS screener consists of six out of these 18 questions that were selected based on stepwise logistic regression to optimize concordance with the clinical classification. ASRS responses were compared to blind clinical ratings of DSM-IV adult ADHD in a sample of 154 respondents who previously participated in the US National Comorbidity Survey Replication (NCS-R), oversampling those who reported childhood ADHD and adult persistence. Results. Each ASRS symptom measure was significantly related to the comparable clinical symp-tom rating, but varied substantially in concordance (Cohen’s k in the range 0.16–0.81). Optimal scoring to predict clinical syndrome classifications was to sum unweighted dichotomous responses across all 18 ASRS questions. However, because of the wide variation in symptom-level concord-ance, the unweighted six-question ASRS screener outperformed the unweighted 18-question ASRS in sensitivity (68.7% v.5 3%), specificity (99.5% v.9 3%), total classification accuracy (97.9%v.9 2%), and k (0.76 v.0.58). Conclusions. Clinical calibration in larger samples might show that a weighted version of the 18-question ASRS outperforms the six-question ASRS screener. Until that time, however, the un-weighted screener should be preferred to the full ASRS, both in community surveys and in clinical outreach and case-finding initiatives.

Referens

Adler L.A., Spencer T., Faraone S.V., Kessler R.C., Howes M.J., Biederman J., Secnik K. (2006) Validity of pilot Adult ADHD Self- Report Scale (ASRS) to Rate Adult ADHD symptoms. Ann Clin Psychiatry. 18(3):145-8.

Kessler, R.C., Adler, L., Ames, M., Delmer, O., Faraone, S., Hiripi, E., Howes, M.J., Jin, R.,Secnik, K., Spencer, T., Ustun, T.B., & Walters, E.E. (2005). The World Health Organization Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS): A Short Screening Scale for Use in the General Population. Psychological Medicine, 35, 245-256.

Lundin, A., Kosidou, K., & Dalman, C. (2019). Testing the Discriminant and Convergent Validity of the World Health Organization Six-Item Adult ADHD Self-Report Scale Screener Using the Stockholm Public Health Cohort. Journal of Attention Disorders, 23(10), 1170–1177.

Silverstein, M. J., Alperin, S., Faraone, S. V., Kessler, R. C., & Adler, L. A. (2018). Test-retest reliability of the adult ADHD Self-Report Scale (ASRS) v1.1 Screener in non-ADHD controls from a primary care physician practice. Family Practice, 35(3), 336–341.

Informationens bäst-före-datum

2021-12-31

Filer

 • ASRS_ADHD_Swedish_Instruktioner.pdf application/pdf (2018-02-07 18:16:58)
  • ASRS_ADHD_Swedish.pdf application/pdf (2018-02-07 18:16:58)
  • Redigeringslogg (senaste 15 uppdateringarna)

   • 2020-12-08: Redigerad av Per Carlbring
   • 2020-12-08: Redigerad av Per Carlbring
   • 2020-11-20: Redigerad av Ida Haväng
   • 2020-11-20: Redigerad av Ida Haväng
   • 2016-09-28: Redigerad av Per Carlbring
   • 2016-09-28: Redigerad av Per Carlbring
   • 2016-09-28: Redigerad av Per Carlbring
   • 2014-04-07: Redigerad av Fanny Saavedra
   • 2014-04-07: Tillagd av Fanny Saavedra

Tips: